REGINA - Domov sociálnych služieb

REGINA - je verejným poskytovateľom sociálnych služieb zapísaný v registri poskytovateľov sociálnej služby Košického samosprávneho kraja pod registračným číslom 79/2009 – OSV/2.

Regina je zariadenie sociálnych služieb a zariadenie na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zriadené Uznesením Košického samosprávneho kraja č. 20031159 zo dňa 15. decembra 2003, ktoré bolo schválené jeho zastupiteľstvom v súlade s ustanovením §11 ods. 2 písm. c) zákona č.302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov s účinnosťou od 1. januára 2004. V súlade s uznesením KSK č.138/2014 zo 7. Zasadnutia zastupiteľstva KSK konaného 13.10.2014 bola vydaná zriaďovacia listina, ktorou sa mení názov a sídlo Strediska krízovej intervencie. Od 1.1.2015 došlo k zmene názvu rozpočtovej organizácie na REGINA- Domov sociálnych služieb Kráľovce 195.

REGINA aktívnou činnosťou a poradenstvom napĺňa poslanie poskytovateľa odbornej pomoci a skvalitnenia života ľudom v dôchodkovom veku, dospelým s psychickým a fyzickým postihnutím, ktorí sú odkázaní na nepretržitú starostlivosť, komplexné ošetrovateľské, rehabilitačné a poradenské služby na profesionálnej úrovni s osobným prístupom ku každému klientovi. Stredisko krízovej intervencie zabezpečuje i výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, ak sa dieťa ocitne v krízovej životnej situácii z dôvodov výchovného zanedbávania, zneužívania, týrania alebo vážneho podozrenia z týchto činov rodičmi alebo opatrovníkmi na deťoch. Deťom poskytuje potrebnú materiálnu, pedagogickú, psychologickú a sociálnu pomoc.

Etické princípy a hodnoty

REGINA pri napĺňaní svojho poslania kladie dôraz na také hodnoty a princípy, akými sú humanita, rešpektovanie dôstojnosti každého človeka, ochrana práv dieťaťa, solidarita, odbornosť a profesionálny prístup.

Autor/zdroj: Archív REGINA
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 18.12.2015 13:39
Upravené: 20.10.2022 08:31