Etické zásady vo vzťahu k deťom

  • úcta a rešpekt k jedinečnosti každého dieťaťa bez ohľadu na jeho pôvod, etnickú príslušnosť, materinský jazyk, vek, zdravotný stav, sexuálnu orientáciu, ekonomickú situáciu, náboženské a politické presvedčenie
  • rešpektovanie práva dieťaťa na súkromie, dôvernosť, sebaurčenie a autonómiu.
  • profesionálna zodpovednosť má prioritu pred osobnými záujmami
  • rešpekt k dieťaťu ako k rovnocennému partnerovi so všetkými občianskymi právami a povinnosťami
  • ochrana dôstojnosti a práv dieťaťa
  • zamestnanec je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti so  svojim pôsobením v KS a ktoré sa vzťahujú k deťom. Tým nie sú dotknuté príslušné ustanovenia trestného poriadku.
  • zásady zaobchádzania s osobnými údajmi klientov a zamestnancov sú rozpracované v samostatnom internom metodickom materiáli SKI, v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov.
  • odborní zamestnanci KS sa snažia zaistiť, udržať a rozvíjať svoju odbornosť a  profesionálne kompetencie vo vzťahu ku klientom , ktorých súčasťou je aj supervízia, a neprekračovať tieto kompetencie

Deti prichádzajúce do KS sa zvyčajne nachádzajú vo  4. fáze krízy, ktorá je charakterizovaná závažnou psychickou dezorganizovanosťou sprevádzanou syndrómom psychického ohrozenia po prežitých traumách z rodinného prostredia. Mnohé z nich trpia posttraumatickou stresovou poruchou. Počas pobytu sa u nich cyklicky objavujú krízové stavy so sprievodnými známkami chronickej a akútnej úzkosti, smútku, narušenej koncentrácie pozornosti, obáv , pocitov viny, podráždenosti, výbušnosti. Sú emocionálne destabilizované.

Autor/zdroj: Archív REGINA
Zverejnil: PaedDr. Danuše Kurucová
Vytvorené: 03.02.2014 10:59
Upravené: 09.12.2015 10:15