Pedagogická, výchovná a špeciálno-pedagogická činnosť

Pedagogická, výchovná a špeciálno-pedagogická činnosť vykonávaná krízovými strediskami v rámci Komplexného programu individuálnej pomoci dieťaťu.

Materiálne vybavenie a denný režim Krízového strediska sú prispôsobené tak, aby čo najviac vyhovovali vekovým potrebám umiestnených detí, t.j. pre kojenecký vek, batoľatá, predškolský a školský vek. Starostlivosť o kojencov a batoľatá je okrem ošetrovateľských úkonov:

  • kŕmenie, prebaľovanie, kúpanie
  • pracovné činnosti súvisiace s podávaním predpísaných liekov, podľa pokynov lekára,
  • sprostredkovanie zdravotnej starostlivosti pri zmene zdravotného stavu, poskytnutie 1. pomoci v prípade, že je bezprostredne ohrozený život klienta
  • prevencia - predchádzanie vzniku chorôb, posilňovanie imunity detí cez stravovací režim, denný režim, vychádzky, pohyb
  • priebežné sledovanie zdravotného stavu detí

zacielená na podnecovanie celkového vývinu, stimuláciu rozvoja hrubých a jemných motorických zručností, reči, poznávacieho vývinu a intelektového vývinu, emocionálnych a sociálnych zručností. Základom je individuálny prístup a individuálne podnecovanie, ale prirodzeným spôsobom sa využíva aj učenie napodobňovaním starších detí počas hra, alebo výchovných činností.

Výchovná činnosť u detí predškolského veku vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie. Pre deti školského veku a stredoškolákov vypracovávajú vychovávatelia „Týždenný plán výchovno-vzdelávacej činnosti“ a „Plán víkendovej výchovnej činnosti“. Obsah jednotlivých činnosti je realizovaný so zreteľom na konkrétne záujmy a potreby detí. Cieľové požiadavky musia byť úmerné vekovým a individuálnym osobitostiam detí. Aby sa zabezpečil celostný a rovnomerný rozvoj dieťaťa z hľadiska sociálno-morálneho, fyzického a intelektuálneho, treba v plánovaní dodržiavať isté zásady. Ide predovšetkým o striedanie výchovno-vzdelávacích cieľov v jednotlivých výchovných zložkách. Ciele tematických celkov jednotlivých výchovných zložiek sa realizujú vo všetkých organizačných formách /hry, pobyt vonku, záujmové činnosti/.

Prvoradým cieľom a zmyslom pomoci KS je zaistiť dieťaťu pocit fyzického a psychického bezpečia a istoty vplyvom pôsobenia prostredia, personálu KS, ako aj spôsobom prístupu, odbornej kompetentnosti a  postoja k deťom.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: PaedDr. Danuše Kurucová
Vytvorené: 03.02.2014 06:00
Upravené: 08.12.2015 15:52