Zásady prijímania a dokumentácia

Deti sú do KS prijímané na základe rozhodnutia súdu o predbežnom opatrení, výchovnom opatrení v súlade s § 62, ods. a) až d) zákona o SPO a SK č. 305/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov. Postup pri prijímaní je vymedzený uvedeným zákonom.

Dokumentácia potrebná k umiestneniu

 1. rozhodnutie súdu o predbežnom opatrení, výchovnom opatrení
 2. žiadosť alebo odporúčanie (orgán SPO a SK)
 3. zdravotná dokumentácia a preukaz poistenca
 4. sociálna správa o dieťati a rodine
 5. rodný list dieťaťa

Ciele pomoci deťom

 1. Psychologická činnosť
 2. Pedagogická, výchovná a špeciálno - pedagogická činnosť
 3. Komunitná výchovno - terapeutická práca s deťmi
 4. Práca s rodinou dieťaťa

Formy práce

 1. individuálna
 2. skupinová
 3. komunitná

Metódy práce

 1. metódy opierajúce sa o pedagogickú a špeciálno - pedagogickú teóriu a prax
 2. metódy aplikovaných psychologických disciplín
 3. metódy sociálnej práce

Formy a metódy práce využívané v procese práce s rodinou

 • podnecovať rodičov k intenzívnejšiemu pôsobeniu na deti v oblasti emocionálnej
 • realizovanie „Deň otvorených dverí“
 • zosúladiť potreby detí a možnosti rodiny
 • zapájať rodičov do spoločných komunitných sedení
 • spolupracovať pri tvorbe voľnočasových aktivít
 • zapájať ich do spoločných aktivít
 • umožniť návštevy v KS
 • podieľať sa na sanácii rodiny
 • poskytovanie sociálneho poradenstva
 • poskytovanie krízovej intervencie

Autor/zdroj: Archív REGINA
Zverejnil: PaedDr. Danuše Kurucová
Vytvorené: 03.02.2014 06:00
Upravené: 09.12.2015 10:15