O krízových strediskách

Krízové stredisko Adlerova č. 4 Košice (KS Košice) a Krízové stredisko Osloboditeľov 147 Čaňa (KS Čaňa) - sú zariadenia na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona 305/2005 v znení neskorších predpisov určené najmä pre územnú pôsobnosť Košického samosprávneho kraja.

Kapacita: KS Košice - 13 pobytových miest pre deti vo veku od 6 rokov do 18 rokov a KS Čaňa 11 pobytových miest od 0 do 6 rokov

Cieľová skupina a podmienky prijímania: ak sa dieťa nachádza v krízovej životnej situácii Cieľovú skupinu tvoria deti a mládež vo veku od 0 do 18 rokov so syndrómom CAN (fyzické násilie, psychické násilie, zanedbávanie, sexuálne zneužívanie, týranie, ohrozenie na zdraví a živote a pod.) u ktorých je potrebné realizovať výkon rozhodnutia súdu o predbežnom opatrení alebo výchovnom opatrení v súlade s §62, odst. a) až d) zákona o SPO a SK č. 305/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Pri pobytovej forme sa poskytuje starostlivosť, ktorou je:

 • stravovanie,
 • bývanie,
 • obslužné činnosti.

Ďalej poskytujeme:

 • záujmová činnosť
 • liečebno - výchovnú starostlivosť
 • kultúrna činnosť
 • rekreačná činnosť

Odborné zameranie v KS

 • komplexná psychologická činnosť vrátane psychoterapie,
 • výchovno - vzdelávacia činnosť v období batoľaťa, predškolskom veku, školskom veku a adolescentnom veku,
 • špeciálno-pedagogická starostlivosť,
 • predprimárne vzdelávanie,
 • voľnočasové aktivity rôzneho druhu a obsahu v súlade s potrebami detí a možnosťami zariadenia,
 • bývanie,
 • stravovanie (raňajky, desiata, olovrant),
 • obslužné činnosti,
 • osobného vybavenie (ak je potrebné)

zabezpečované inými subjektmi

 • strava (obedy, večere),
 • zdravotná starostlivosť,
 • športové aktivity,
 • vzdelávanie - návšteva ZŠ v blízkosti KS na Sídl. Dargovských hrdinov, návšteva stredných škôl na území mesta Košice

Autor/zdroj: Archív REGINA
Zverejnil: PaedDr. Danuše Kurucová
Vytvorené: 03.02.2014 06:00
Upravené: 09.12.2015 10:15