Postup pri podávaní žiadosti občana o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

V prípade, ak má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb, podáva Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby na Úrad Košického samosprávneho kraja – odbor sociálnych vecí.

K žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v domove sociálnych služieb je občan povinný priložiť aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu je vydané na základe písomnej žiadosti občana o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

Správnym orgánom na vydanie „rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu“ je v zmysle zákona o sociálnych službách miestne príslušný vyšší územný celok. Občania, ktorí majú trvalý pobyt v regióne KSK, podávajú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na odbor sociálnych vecí Úrad KSK.

Podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je posudok o odkázanosti na sociálnu službu. Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je vyhotovený na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku. Je spracovaný Úradom KSK na základe podanej žiadosti občana o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

Pri nástupe do zariadenia je potrebné predložiť:

 • občiansky preukaz žiadateľa,
 • preukaz poistenca, preukaz ŤZP,
 • kompletnú zdravotnú dokumentáciu od ošetrujúceho lekára a lieky na 3 dni,
 • potvrdenie o vyradení z evidencie /od obvodného lekára/,
 • potvrdenie o bezinfekčnosti /nie staršie ako 3 dni/ vydané praktickým lekárom alebo príslušným zdrav. zariadením,
 • výsledky laboratórnych vyšetrení nie staršie ako 3 mesiace, aktuálnu psychiatrickú správu, popis Rtg. snímku pľúc nie starší ako 1 rok,
 • rozhodnutie Úradu práce sociálnych vecí a rodiny o priznaní dávky na kompenzáciu, ak bolo vydané /príspevok na palicu, vozík, dávky v hmotnej núdzi a pod./,
 • osobné doklady – (rodný list, sobášny list, doklady o rozvode, úmrtný list manžela resp. /manželky/),
 • prvotné rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní invalidity,
 • aktuálne rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku /aktuálny rok/,
 • potvrdenie príslušného poštového úradu o výške dôchodku – nahlásiť adresu DSS Kráľovce za účelom doposlania dôchodku za dôchodcom,
 • overený opis rozhodnutia súdu o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony, /ak bolo vydané/,
 • uznesenie o ustanovení za opatrovníka,
 • zoznam cenín a vkladov, ktoré si žiadateľ prináša do zariadenia a žiada ich odovzdať do úschovy,
 • osobné vybavenie.

Autor/zdroj: Archív SKI
Zverejnil: PaedDr. Danuše Kurucová
Vytvorené: 29.01.2014 12:43
Upravené: 08.12.2015 15:52