Poradenstvo

Sociálny úsek zabezpečuje:

 • poskytuje sociálne poradenstvo súvisiace s uzatváraním dohôd o platení úhrad rodinnými príslušníkmi, manželom (manželkou),
 • zabezpečuje kontakt s rodinou a priateľmi prijímateľov,
 • vedenie osobnej agendy prijímateľov a písomný styk s rôznymi inštitúciami (súdy, katastrálne úrady, daňové úrady, sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, úrady práce sociálnych vecí a rodiny, ...),
 • zabezpečenie odosielania listových a poštových zásielok v rámci DSS,
 • vedenie agendy úhrad za pobyt v zariadení,
 • úschovu vkladných knižiek a cenných predmetov a evidenciu s tým spojenú,
 • vedenie evidencie depozitu prijímateľov,
 • vykonávanie vreckového na jednotlivých kontách depozitného účtu a osobných účtov,
 • nákupy osobných a bežných vecí prijímateľom,
 • spolupráca s inými inštitúciami pri vybavovaní rôznych sociálnych potrieb prijímateľov sociálnej služby,(orgánmi samosprávy, s akreditovanými subjektmi a ďalšími inštitúciami),
 • spolupráca s odbornými zamestnancami zariadenia a ďalšími odborníkmi,
 • presadzovanie a obhajoba práv a oprávnených záujmov klientov, prípadne jeho zastupovanie vo veciach občianskoprávneho konania, dedičské konanie,
 • sociálne poradenstvo prijímateľom a rodinným príslušníkom klienta, umiestneného v zariadení sociálnych služieb,
 • vedenie osobných spisov prijímateľov,
 • poslednú rozlúčku s prijímateľom (spracováva agendu s tým spojenú).

Autor/zdroj: Archív SKI
Zverejnil: PaedDr. Danuše Kurucová
Vytvorené: 29.01.2014 12:57
Upravené: 08.12.2015 15:52