Úhrada za sociálne služby

Výška úhrad za poskytované sociálne služby je stanovená na základe Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 17/2012 z 22. októbra 2012 o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja s účinnosťou od 01.07.2013 a to nasledovne:

Stravovanie

 • Stravná jednotka pri odbere racionálnej stravy je 5,37 € /1deň, pri odbere diabetickej stravy je 6,25 € /1 deň, v tom je zahrnutá aj výška úhrady za prípravu stravy.

Ubytovanie

 • Výška úhrady za ubytovanie v DSS sa určí ako súčin dennej sadzby úhrady za užívanie 1m² obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti.
 • Denná sadzba úhrady za užívanie 1m² podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti je 0,12 €.
 • Úhrada za ubytovanie v zariadení sa zvyšuje na deň a na fyzickú osobu o sumu:
 • 0,20 € ak podlahovú plochu užívajú dve fyzické osoby,
 • 0,12 € ak podlahovú plochu užívajú tri fyzické osoby a na jednu fyzickú osobu pripadá viac ako 8 m² podlahovej plochy obytnej miestnosti.

Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti

 • Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy v €/deň podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby:
  • stupeň odkázanosti II. 1,35 €/1 deň
  • stupeň odkázanosti V. 2,21 €/1 deň
  • stupeň odkázanosti VI. 2,46 €/1 deň

Používanie elektrospotrebičov

 • Výška úhrady za užívanie elektrospotrebiča v obytnej miestnosti je:
  0,10 € na deň za každý televízor alebo rádio.

Autor/zdroj: Archív SKI
Zverejnil: PaedDr. Danuše Kurucová
Vytvorené: 29.01.2014 12:38
Upravené: 08.12.2015 15:52